هر کسی گمـان کند

بر حسب اتفاق پـا بر این جهان نهاده.

در محدوده ی تولد جسمی خودش میماند.

پیـر می شود و می میرد.

برایش بلوغی در کـار نیست.

 میلیاردها انسان در جهان متولد شده اند.

امـا

هیچ یک اثـر انگشت مشابه نداشته اند.

اثر انگشت تو ،

امضای خداونـد است.

که اتفاقی به دنیا نیامده ای و دعوت شده ای.

تو منحصـر به فـردی.

مشابه یا بـدل نداری.

تو اصلِ اصل هستی و تکـرار نشدنی.

 وقتی

انتخاب شده بودن و منحصر به فرد بودنت را یاد آوری کنی.

دیگـر خـودت را با هیچ کس مقایسه نمی کنی.

و

احساس حقارت یا برتری که حاصل مقایسه کردن است

از وجـودت محـو می شود.